MOCA BANGKOK

พิพิธภัณฑ์ศิลปะไทยร่วมสมัยอาคารทรงเหลี่ยมตั้งตระหง่านอยู่บนถนนวิภาวดีรังสิตออกแบบโดยฝีมือสถาปนิกไทยเป็นสถาปัตยกรรมที่สร้างขึ้นเพื่อรองรับศิลปะที่มีความเป็นไทย ตัวอาคารถูกสร้างให้เสมือนการนำหินแกรนิตทั้งก้อนมาแกะสลักด้วยความปราณีตเป็นลายก้านมะลิอันแสดงถึงเอกลักษณ์ความเป็นไทย เมื่อเดินเข้าสู่ภายในจะพบกับแสงธรรมชาติที่ส่องผ่านลวดลายฉลุสะท้อนอยู่ทั่วทั้งอาคารสีขาวสะอาดตา

ดันยุทธศาสตร์สร้างภูมิคุ้มกันโรค

สวช.ตั้งคณะทำงานเสนอนโยบายวัคซีน จัดทำแผนยุทธศาสตร์การสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ดร.นพ.จรุง เมืองชนะ ผู้อำนวยการสถาบันวัคซีนแห่งชาติ (สวช.) เปิดเผยว่า คณะกรรมการบริหารสถาบันวัคซีนแห่งชาติ ได้แต่งตั้งคณะทำงานทบทวน และ จัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อสร้างความเข้มแข็งของระบบการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคของประเทศไทย เพื่อจัดทำข้อเสนอต่อคณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติในวันที่ 20 ก.ย.นี้